Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DR. LIEM CLINIC, SLAAK 16, 3061 CS ROTTERDAM
(HIERNA TE NOEMEN DLC) EN DE DAARAAN VERBONDEN AL DAN NIET VRIJGEVESTIGDE MEDICI EN CONSULENTEN PER 01-01-2017.

DLC is gevestigd aan de Slaak 16, 3061 CS te Rotterdam. DLC staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 67003869.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door DLC en door de daar aan verbonden al dan niet vrijgevestigde medici en consulenten, met cliënten gesloten behandelovereenkomsten, voor zover deze werkzaamheden binnen het kader van de kliniek worden uitgeoefend. Op verzoek van de cliënt zijn de algemene voorwaarden te allen tijde verkrijgbaar en worden zij desgewenst kosteloos aan hem toegezonden.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Dr. Liem Clinic: Dr. Liem Clinic en alle daaraan gekoppelde organisaties en/of de daarin werkzame vrijgevestigd medici (hierna te noemen: DLC).
Behandelingsovereenkomst: alle door DLC met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende
een behandeling.
Cliënt: de wederpartij van DLC bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.
Behandeling: alle medische en plastische behandelingen die door DLC worden uitgeoefend.

2. Uitzonderingen op Algemene voorwaarden
Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien DLC daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar algemene voorwaarden.

3. Resultaten medische behandeling
Alle behandelingen uitgevoerd door medici vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts/plastisch chirurg heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

4. Resultaten van de behandeling
De behandelaars hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en hebben geen resultaatverbintenis. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen wij nimmer geven: Complicaties kunnen altijd optreden, zoals narcoseproblemen, trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen.

5. Uitvoering behandelovereenkomst
DLC zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. DLC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.
DLC hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen.

6. Geheimhouding
DLC is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan DLC door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. DLC is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. DLC zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

7. Informatie voor presentatiedoeleinden
Slechts wanneer schriftelijk toestemming is verkregen van de cliënt zal DLC (publiekelijk) gebruik maken van de informatie, die men verkregen heeft voor, tijdens en / of na de behandeling.

8. Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen
DLC is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënten.
De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

9. Afzeggen, annuleren afspraak, niet verschijnen of verzuim
In deze paragraaf wordt onder verzuim verstaan: afzeggen, annuleren, niet verschijnen, verplaatsen van een afspraak en vice versa.

Verzuim bij niet operatieve ingrepen:
Voor alle laser-, injectables- of huidverbeteringbehandeling wordt een bedrag van 25% van het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht, wanneer deze 24 uur of korter voor de behandelafspraak wordt afgezegd, verplaatst, geannuleerd of wanneer de cliënt in het geheel niet verschijnt op de afspraak. Behoudens tegenbewijs geldt in deze de administratie van DLC tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

Verzuim bij operatieve ingrepen;
Voor alle operatieve ingrepen geldt dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht wanneer 7 dagen of korter voor de geplande behandeldatum de afspraak wordt geannuleerd, afgezegd, verzuimd of verplaatst. Tot 7 dagen voor de geplande behandeldatum is 30% van het overeengekomen bedrag verschuldigd en wordt deze door DLC in rekening gebracht.

Verzuim bij consultafspraken;
Voor alle consultafspraken die 24 uur of korter, voor de betreffende afspraak worden afgezegd, geannuleerd, verplaatst of wanneer de cliënt niet op de geplande afspraak verschijnt, kunnen door DLC bij de cliënt kosten ad € 60 euro per half uur gereserveerde behandeltijd in rekening worden gebracht. Behoudens tegenbewijs geldt in deze de administratie van DLC tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

Bij verzuim van cliënten (operatief of niet operatief), die een via een voucher of coupon recht op een behandelovereenkomst hebben verkregen, vervalt het recht op behandeling zonder enig restitutie van de kosten voor het verkrijgen van de voucher of coupon.

10. Onvoorziene omstandigheden
Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan DLC zijn toe te rekenen. Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van DLC; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; ziekte van een behandelaar, arts of specialist, vertrek van een behandelaar, arts of specialist, ziekte in het medisch team, een algemeen gebrek aan de benodigde (grond)stoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan DLC afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en/of, het uitvallen en/of wijzigen van vluchten.

Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Als een omstandigheid intreedt, nadat DLC haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft DLC nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van DLC opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als DLC op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien DLC slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Cliënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft. Zowel DLC als de cliënt behouden het recht te allen tijde wegens aantoonbare bijzondere omstandigheden (overmacht), de datum en/of tijd voor de behandeling te verzetten.

11. Identiteit en verstrekken van informatie
De cliënt geeft de consultent / arts / plastisch chirurg / therapeut, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van DLC te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is DLC gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

12. Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst
Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt tegenover DLC of haar medewerkers of de daar werkzame vrijwilligers en/of tegenover medecliënten.

13. Betaling van de behandeling
Betaling van een ingreep dient – met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 9 van deze algemene voorwaarden – geheel of gedeeltelijk vooraf te geschieden. Deze keuze voor het in rekening brengen van een bedrag aan voorschot is een discretionaire bevoegdheid van DLC. De cliënt is gehouden het factuurbedrag binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen. Het eventuele restantbedrag dient in alle gevallen uiterlijk 1 week vóór de ingreep door DLC op haar bankrekening te zijn ontvangen. Wanneer de cliënt op locatie Rotterdam wordt behandeld is het echter ook mogelijk op de dag van de ingreep (contant of per pin) het restantbedrag te voldoen. Eventuele bijdrage vanuit de zorgverzekeraars in de behandeling dient cliënt zelf terug te vragen. DLC heeft zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan DLC heeft gedaan. Uitzonderingen zijn behandelingen zoals acupunctuur, injectables, laserepilatie, huidverzorging, tatoeageverwijdering d.m.v. laser. Deze behandelingen worden per keer direct na de behandeling betaald.

14. Aanbetaling en opschorting behandeling
Pas nadat aanbetaling conform het vorige lid is ontvangen zal tot daadwerkelijke behandeling worden overgegaan. DLC heeft zowel voor de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde aanbetaling aan DLC heeft voldaan. Een aanbetaling wordt in geen geval geretourneerd. De cliënt behoudt de mogelijkheid tot behandeling.

15. In gebreke blijven van betaling
Betaling van het factuurbedrag door cliënt dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, in Nederlandse valuta, op het kantoor van DLC of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking

16. Rente na in gebreke blijven van betaling
Indien cliënt niet binnen betalingstermijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft DLC zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag cliënt over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van DLC.

17. Vordering van betalingen
Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van cliënt, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van 250 euro.

Voor particuliere cliënten geldt echter, in afwijking van het bepaalde in de vorige alinea, sinds 1 juli 2012 het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Het besluit geldt overigens alleen voor vorderingen die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden.

Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht.

Gedeelte van de hoofdsom tussenPercentageMax. kosten inclusief BTW over de hoofdsom
0 tot 2.500 euro15%375 euro (minimum 40 euro)
2.500 tot 5.000 euro10%625 euro
5.000 tot 10.000 euro5%875 euro
10.000 tot 200.000 euro1%2.775 euro
Over het meerdere0,5maximum 6.775 euro


Het maximum wordt bereikt bij een vordering van 1.000.000 euro of meer.

Als DLC de BTW niet volledig kan verrekenen, worden de kosten om de vordering bij een particuliere cliënt te incasseren verhoogd met een percentage dat gelijk is aan het wettelijke geldende BTW percentage.

Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van cliënt naar het oordeel van DLC daartoe aanleiding geeft, is DLC gerechtigd van cliënt te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door DLC te bepalen vorm. Indien cliënt nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is DLC gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen cliënt aan DLC uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn cliënten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke cliënten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

18. Prijswijzigingen
DLC behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling een wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn geschiedt de prijsstelling overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Echter prijzen van lopende behandelingen blijven gelden. Hetzelfde geldt voor offertes echter alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum dan gaat de cliënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.

19. Verrekening
Een beroep van de cliënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de cliënt door DLC op goede gronden wordt bestreden.

20. Aansprakelijkheid van DLC
De aansprakelijkheid van DLC, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van DLC beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen een half jaar nadat de eindcontrole van de behandeling door de arts / therapeut / plastisch chirurg heeft plaatsgevonden.

21. Aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een verzekering
DLC aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering)

22. Aansprakelijkheid in het kader van bedrijf of beroeps uitoefening
DLC aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die de cliënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werkbestemming aankomen).

23. Behandelovereenkomst
Wanneer de cliënt mondeling of schriftelijk een operatie toezegt geldt deze communicatie als een bindende overeenkomst om de behandeling te ondergaan en treden de annuleringsvoorwaarden in werking (punt 9). Wanneer de papieren behandelovereenkomst is getekend en geretourneerd, is deze bindend voor beide partijen. De cliënt gaat een behandelovereenkomst aan met DLC; de medisch specialist is geen contractant. DLC behoudt zich het recht de geplande behandeling, ingreep of operatie door een andere bevoegde specialist te laten uitvoeren.

24. Klachtenregeling DLC
Uw ontevredenheid oplossen
De directie en medewerkers van Dr Liem Clinic vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn. Toch kan het altijd gebeuren dat u niet tevreden bent. Als u klachten of opmerkingen heeft over uw behandeling, kunt u deze het best direct en open bespreken met de betrokkene(n). Door uw onvrede kenbaar te maken, stelt u hen in staat direct een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden recht te zetten. U kunt uw opmerking ook per e-mail sturen naar info@drliemclinic.nl. U krijgt binnen 2 weken na binnenkomst van uw bericht antwoord.

Klachtenfunctionaris
Als overleg niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u een klacht indienen bij een klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een natuurlijke onafhankelijke persoon die door bemiddeling een oplossing probeert te zoeken voor uw klacht. Deze is door de zorgaanbieder aangesteld volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ), welke is ingegaan op 1 Januari 2017. De klachtenfunctionaris vraagt hiervoor een gedetaileerd schriftelijke afschrift van uw klacht en kan eventueel om toelichting of uw dossier (met uw toestemming) opvragen. De klachtenfunctionaris is ter bemiddeling en kan geen bindende uitspraken doen. U kunt informatie en details van de klachtenfunctionaris ontvangen door een email te sturen naar info@drliemclinic.nl. De klachtenregeling van Dr. Liem Clinic is conform het bepaalde in artikel 13-17 van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ).

Geschillencommissie
Indien de onvrede bij klager middels de klachtenfunctionaris niet is weggenomen, heeft de klager de mogelijkheid om, conform de WKKGZ, in contact te treden met een geschillencommissie.De zorgverlener is hiervoor aangesloten bij DOKH.

Bovenstaande klachtenregeling is conform het bepaalde in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ). Bij wijziging in de betreffende wetgeving zal de klachtenregeling door DLC dienovereenkomstig worden aangepast.

Klachten over een factuur moeten door de cliënt binnen 14 dagen na de behandeling worden gemeld aan DLC. Een klacht over het resultaat van de behandeling schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

25. Geschillen vallen onder Nederlands recht
Op alle overeenkomsten tussen cliënt en DLC is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en DLC, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar DLC haar kantoor heeft.